Η επιχείρηση NETFOX TELECOMMUNICATION NETWORK A.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19 Β- Κύκλος» συνολικού προϋπολογισµού  34 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19

Το συνολικό ποσό δηµόσιας χρηµατοδότησης που έλαβε η επιχείρηση µε τη µορφή µη επιστρεπτέας επιχορήγησης ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

    ✔ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

    ✔ αύξηση της ρευστότητας της

    ✔ ενίσχυση της εξωστρέφειας

    ✔ ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

    ✔ δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην εθνική οικονοµία.